Aanmelden

Wat fijn dat u geïnteresseerd bent in een plek bij SBFK. We vragen u om het interesseformulier in te vullen zodat we contact kunnen opnemen.

Om bij ons te kunnen starten moet aan een aantal criteria worden voldaan.

Belangrijk: bij het aannamebeleid kijken wij naar de hieronder beschreven criteria. Het gaat om de vraag of SBFK passende zorg kan bieden die de jongere nodig heeft om zich te ontwikkelen op persoonlijk-, creatief- en professioneel vlak. Wij bieden geen behandeling binnen ons centrum.

De jongere:

  1. woont in de regio (groot) Amsterdam;
  2. is tussen de 12 en 17 jaar en heeft de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) met een gemiddeld tot hoog IQ;
  3. is zelf gemotiveerd en in staat om (of toe te groeien naar) 3 of 4 dagen per week naar het centrum te komen;
  4. heeft aantoonbaar affiniteit met ons creatieve aanbod;
  5. zit niet in een acute crisissituatie; zoals psychoses, actieve suïcidaliteit;
  6. heeft indien nodig een (regie)behandelaar;
  7. is in staat om zelfstandig te werken (in een niet-schoolse structuur) en te functioneren binnen een groep;
  8. heeft geen verslavingsproblematiek;
  9. past bij de reeds aanwezige groep en brengt het gevoel van veiligheid in de groep niet in het geding;
  10. komt in aanmerking voor financiering van de zorgkosten d.m.v. persoonsgebonden budget (pgb) vanuit Jeugdwet, Wmo of Wlz.

Wij kunnen op basis van de intake besluiten om van deze criteria af te wijken.