020-2202167 [email protected]

Stichting Brilliant Future Kids

is een autismecentrum voor talentontwikkeling voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar

We hebben een probleem ..

Er zitten momenteel in Nederland meer dan 14.000* kinderen en jongeren thuis (!) omdat zij zijn vastgelopen in het schoolsysteem. Veel van deze kinderen en jongeren hebben een autismespectrumstoornis en zijn kwetsbaar door een overgevoeligheid voor prikkels.

Niet alleen het regulier onderwijs maar ook het speciaal onderwijs sluit soms onvoldoende aan op de behoeften van deze jongeren.

* Volgens recente cijfers zou het gaan om 14207 kinderen.

Het onderwijssysteem is voor veel van deze jongeren teveel gericht op het behalen van diploma’s door middel van het regelmatig toetsen van een breed pakket aan vakken en vaardigheden

Hierdoor worden veel van deze jongeren binnen het regulier- en speciaal onderwijs tegelijkertijd over- en ondervraagd en ontstaan er stress, overprikkeling, verveling, faalangst, somberheid en/of andere problemen.

zie voorbeelden

Landelijk gaat het om 14.207 kinderen en jongeren die thuiszitten. Deze groep bestaat uit:  

 • langdurig relatief verzuim: 4.116
 • absoluut verzuim: 4.515
 • vrijstelling: 5.576

Er zijn geen officiële cijfers bekend over hoeveel van deze jongeren een vorm van autisme hebben maar experts schatten dat dit om ongeveer 40% gaat.

In het schooljaar 2017-2018 zaten in de gemeente Amsterdam 901 kinderen thuis.

 • Bijna de helft hiervan staat niet ingeschreven op een school (absoluut verzuim: 367)
 • een vrijwel even groot deel heeft vrijstelling van de leerplicht gekregen (vanwege lichamelijke en/of psychische problemen): 357
 • De overgebleven groep van 177 jongeren, zijn wel leerplichtig maar gaan al meer dan vier weken niet naar school.

Experts schatten dat ongeveer 40% een vorm van autisme heeft.

De meeste cijfers zijn afkomstig van:

Vroonhoven, M. van & Boelen, A. (2016). Passend onderwijs vanuit autisme bekeken. Utrecht: Vanuit Autisme Bekeken.  Zie website.

Een andere goede bron: leren van thuiszittersinitiatieven

Problemen huidige onderwijs

Overvraagd én ondervraagd

Het onderwijssysteem is voor veel van deze jongeren teveel gericht op het behalen van diploma’s door middel van het regelmatig toetsen van een breed pakket aan vakken en vaardigheden. Hierdoor worden veel van deze jongeren binnen het regulier- en speciaal onderwijs tegelijkertijd over- en ondervraagd en ontstaan er stress, overprikkeling, faalangst, somberheid en/of andere problemen. In sommige gevallen leidt dit tot suïcidale gedachten.

“Out-of-the-box” denken juist nodig!

Deze jongeren kunnen door hun creatieve en “out-of-the-box” manieren van denken en bijzondere interesses juist iets toevoegen aan onze snel veranderende digitale wereld, wanneer ze spelenderwijs en zonder druk zich mogen ontwikkelen in dat waar ze zo enthousiast van worden.

gevolg:
thuiszitten

Maar er is een oplossing!

Stichting Brilliant Future Kids (SBFK)

SBFK is een autismecentrum voor talentontwikkeling voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, die ondanks hun talenten geen passende plek kunnen vinden in het regulier en speciaal onderwijs.

Wij bieden een veilige omgeving met ondersteuning en begeleiding op maat.

Wij stimuleren en motiveren deze jongeren in de dingen die ze wél kunnen.

 

Uniek

Onze medewerkers beschikken over de specifieke kennis van autisme die noodzakelijk is deze jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen.

Een vast team biedt ondersteuning

Het centrum aan de Galjootstraat in Amsterdam is primair een zorginstelling en geen school. Brilliant Future Kids heeft een vast team van zorgprofessionals in samenwerking met professionals uit de IT- en creatieve sector.

Over welke disciplines hebben we het dan?

De jongeren worden daarbij ondersteund bij het ontwikkelen van zowel sociaal-emotionele, als (vak-)inhoudelijke vaardigheden die nodig zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de innerlijke motivatie en het talent dat deze jongeren bezitten, zonder dat er hierbij sprake is van prestatiedruk.

 

Nauwe samenwerking

Brilliant Future Kids zoekt nauwe samenwerking met de IT- en creatieve industrie in Amsterdam om te kunnen voorzien in mentorschap, projecten en stage-plekken.

Denk aan deze disciplines:

\

Game- & app-design

\

Grafisch vormgeving

\

Industrieel ontwerpen

\

Culinaire activiteiten

\

Virtual Reality & 3D design

\

Muziek

\

Fotografie

\

Film, animatie & montage

Bij SBFK gaan we uit van wat jongeren wél kunnen

Nieuws

SBFK in Het Parool

SBFK in Het Parool

Toen Tamara Miranda (51) na tien jaar zoeken nog geen geschikte plek vond voor haar autistische zoon, richtte ze autismecentrum Brilliant Future Kids op. ‘Jongeren leren hun eigen gebruiksaanwijzing kennen.’ Rapportage door: Marloes de Moor, 8 december 2020...

Lees meer

7 bijzondere initiatieven voor Thuiszitters

Als je kind niet naar school kan, hoop je als ouder op een goed alternatief. Deze bijzondere initiatieven bieden onderwijs of begeleiding voor thuiszitters. Brilliant Future Kids is opgericht door Tamara (de moeder van Djamilo uit de uitzending van NieuwLicht, bekijk...

Lees meer
Even voorstellen

Even voorstellen

Mijn naam is Tamara Miranda, moeder van Djamilo, filmregisseur en initiatiefnemer van Brilliant Future Kids.

Lees meer

Werken bij SBFK? Wij zoeken talent!

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Meedenken, Meedoen?

Sponsor ons!

Wij zijn er blij mee wanneer je overweegt om ANBI-Stichting Brilliant Future Kids financieel te steunen. Hier kun je gemakkelijk zien hoeveel een gift aan Stichting Brilliant Future Kids je netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen. Je kunt hieronder direct een gift doen via iDeal.

Wat hebben we nodig?

Hieronder laten we een lijstje zien van de spullen die we voor ons centrum nodig hebben:

 • Soldeerstation met toebehoren – € 75
 • Externe harde schijf Desktop 10TB – € 250
 • Foto- en videobewerkingssoftware – € 500
 • 4K Projector – € 2.000
 • Laptop Intel Core64GB RAM – € 3.000
 • Apple MacbookPro – € 3.500

Klik hier om onze sponsorflyer te lezen

Doe je mee? Hieronder kun je direct jouw gift doen!

Bedrag

Alle input welkom

Je kan veel doen! Hier zijn een aantal ideeën, maar eigenlijk is alle input welkom

Ouders met ervaringen

Ouders met ervaringen in hun zoektocht naar een diagnose en/of passende hulp, laat van je horen!

Met onze website willen we een platform vormen waar al deze informatie samen komt, zodat niet elke ouder opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.

Stichting Brilliant Future Kids

De jongeren hebben in ons centrum een ArtLab met materiaal en gereedschap, een computerwerkplekken met 3-D-printer,  een muziek- en filmstudio en een keuken waar zij onder begeleiding mogen experimenteren en aan eigen projecten of opdrachten vanuit het bedrijfsleven kunnen werken. We hebben ook een sport- en oefenruimte. Op onze tweede locatie is een geluidsstudio gerealiseerd en kan geconcentreerd gewerkt worden.

Gedurende de dag zijn er gezamenlijke activiteiten en workshops waarin ieder op zijn eigen niveau aan een gezamenlijk gekozen thema alleen of samen aan een project kunnen werken. De workshops worden gegeven door professionals en sluiten aan bij de interesse van de op dat moment aanwezige jongeren of werken ze (onder begeleiding) zelfstandig aan hun project.

In de lunchpauze wordt er gezamenlijk gegeten, voor wie dat wil.

De uitgangspunten voor deze veilige omgeving met professionele begeleiding gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen zijn:

 • Kleinschalig
 • Maatwerk gericht op zowel de talenten en interesses als de ondersteuningsbehoeften van de jongere
 • Iedere jongere wordt ondersteund in zijn of haar unieke talent(en) en interesse(s) met stageplekken met begeleiding, mentorschap en/of opdrachten van uit het bedrijfsleven
 • In de toekomst is een woon-werk-ontwikkel campus ons doel, gericht op een levensloop-brede begeleiding.

Om voor het centrum in aanmerking te komen moet je nieuwsgierig zijn en een bijzondere interesse (en misschien zelfs een groot talent) hebben voor creatieve en/of IT-onderwerpen. Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld koken, tekenen, programmeren of filmen.  Als het maar iets is dat écht bij jou past en waar je heel blij van wordt.

Om de veiligheid van de andere jongeren, begeleiders, docenten, materialen en apparatuur te kunnen waarborgen is het belangrijk dat er geen sprake is van oncontroleerbaar agressief en/of anderszins ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Om bij ons te kunnen starten moet aan een aantal criteria worden voldaan.

Belangrijk: bij het aannamebeleid kijken wij naar de hieronder beschreven criteria. Het gaat om de vraag of SBFK passende zorg kan bieden die de jongere nodig heeft om zich te ontwikkelen op persoonlijk-, creatief- en professioneel vlak. Wij bieden geen behandeling binnen ons centrum.

De jongere:

 1. woont in de regio (groot) Amsterdam;
 2. is tussen de 12 en 17 jaar en heeft de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) met een gemiddeld tot hoog IQ;
 3. is zelf gemotiveerd en in staat om 3 of 4 dagen per week naar het centrum te komen;
 4. heeft aantoonbaar affiniteit met ons creatieve aanbod;
 5. zit niet in een acute crisissituatie; zoals psychoses, actieve suïcidaliteit;
 6. heeft indien nodig een (regie)behandelaar;
 7. is in staat om zelfstandig te werken (in een niet-schoolse structuur) en te functioneren binnen een groep;
 8. heeft geen verslavingsproblematiek;
 9. past bij de reeds aanwezige groep en brengt het gevoel van veiligheid in de groep niet in het geding;
 10. komt in aanmerking voor financiering van de zorgkosten d.m.v. persoonsgebonden budget (pgb) vanuit Jeugdwet, Wmo of Wlz.

Wij kunnen op basis van de intake besluiten om van deze criteria af te wijken.

Meer weten? Neem contact op!

Ben je geïnteresseerd in een plek bij ons, meld je dan aan

Telefoon: 020 – 220 2167
E-mail: [email protected]

Publicatieverplichting ANBI

Stichting Brilliant Future Kids is ingeschreven te Amsterdam, onder KvK nummer: 77460162

De stichting kan in het maatschappelijk verkeer ook gebruik maken van de naam: “Brilliant Future Kids”

Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL44 TRIO 0788 8961 72

RSIN/fiscaal nummer: 861013864
AGB-code: 73737168

Contacten met de stichting verlopen via [email protected] of per post naar
Galjootstraat 71, 1086 VE Amsterdam

Klik hier voor de statuten van de stichting

De stichting kent de volgende organen:

 • De directie (bestuur in de zin van de wet)
 • De Raad van Toezicht
 • De Raad van Advies (in oprichting)

Directie

De directie (bestuur in de zin van de wet) bestaat per 20-02-2020 uit:

 • dhr. L.D. (Laurens) Hoekstra – algemeen directeur, tevens uitvoerend voorzitter  
 • mevr. T.M.D. (Tamara Miranda) de Glas – creatief directeur, tevens uitvoerend secretaris/penningmeester  

Klik hier voor het Directiereglement

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat per 01-05-2023 uit:

 • dhr. mr. M.N. (Marcel) de Boer – voorzitter  
 • dhr. drs. C.W.B. (Chris) Buijsman  
 • jhr. drs. S.W.W. (Sander) Feith
 • mevr. P.M. (Petra) Bakker Msc

Klik hier voor het Reglement van de Raad van Toezicht

Raad van Advies

De Raad van Advies wordt medio 2024 ingesteld. Dr. Felix Kreier MD is gevraagd om de uitgangspunten uit te werken en samen met bestuur en raad van toezicht tot een groep van deskundigen te komen die SBFK gevraagd en ongevraagd kan adviseren.

Honorering en/of onkostenvergoeding 

 • De honorering van de Voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 0,- per jaar.
 • De honorering van de Leden van de Raad van Toezicht bedraagt € 0,- per jaar.
 • De honorering van de Voorzitter van het Bestuur bedraagt € 0,- per jaar.
 • De honorering van de Bestuurders bedraagt € 0,- per jaar, m.u.v. de uitvoerende bestuurders, die op basis van een detacherings-/arbeidscontract een salaris kunnen ontvangen van de stichting, dat op voorstel van het Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Voor het maken van specifieke kosten kan de stichting een onkostenvergoeding uitkeren. Het betreft hier:

 1. Reiskosten, inclusief niet-gedeclareerde kilometerkosten wegens gebruik van eigen auto (€0,19 per gereden km) wettelijk maximum onbelast.
 2. Kosten van verblijf tijdens reizen voor Stichting Brilliant Future Kids
 3. Overige kosten, zoals aanschaf van materialen, ten behoeve van de uitoefening van het lidmaatschap van het Bestuur of Raad van Toezicht 
 4. De bestede tijd kan niet worden gedeclareerd, omdat leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur geen bezoldiging ontvangen, en dus pro deo werken (m.u.v. de uitvoerende bestuurders). 

Bestuurders declareren de kosten die voor vergoeding bij de stichting in aanmerking komen onder overlegging van de betalingsbewijzen.

 

De stichting heeft ten doel:
Het bevorderen van sociale, cognitieve en creatieve vaardigheden van jongeren in de leeftijd van plusminus 12 tot 23 jaar. Zij richt zich daarbij vooral, maar niet exclusief, op jongeren met een stoornis in het autismespectrum of een andere beperking. De Stichting Brilliant Future Kids streeft naar het tot totstandbrenging van voorzieningen die leiden naar een levensbrede begeleiding op het gebied van scholing, huisvesting en maatschappelijke participatie, waarbij de Stichting indien nodig bedrijfsmatige activiteiten kan ontplooien.

 

Ons beleidsplan 2020-2024 geeft inzicht in:

 • Missie, visie en doelstelling van de stichting
 • Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting
 • De manier waarop de stichting middelen werft
 • Het beheer van het vermogen van de stichting
 • De besteding van het vermogen van de stichting
 • Het functioneren van het bestuur

U kunt het beleidsplan 2020-2024 hier inzien

De stichting is actief op zoek naar contacten/relaties en donateurs. Dit gebeurt bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch, persoonlijk contact maar ook door bijvoorbeeld een plaatselijk maatschappelijk evenement of het inzetten van multimedia en sociale media. Verder bezoekt de stichting beurzen en benadert ze dagbladen en tijdschriften om voor haar doelstelling steun te verwerven. Het inzetten van bijvoorbeeld speciale acties voor het verkrijgen van financiële middelen behoort ook tot de mogelijkheden. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties plaatsvinden.

Stichting Brilliant Future Kids is een kleine, open en slagvaardige stichting. Via onder andere de website en andere (sociale) media (facebook, twitter, tijdschriften en kranten) rapporteren we regelmatig over activiteiten en behaalde resultaten.

Kik hier voor onze organisatiepagina op LinkedIN

De staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting worden hier gepubliceerd.

Deze informatie zal telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar worden gemaakt.

Het eerste boekjaar van de stichting was een verlengd boekjaar en loopt tot en met 31 december 2021.

Met de verstrekking van deze informatie via internet voldoet Stichting Brilliant Future Kids aan de wettelijke voorwaarde voor het behoud van de ANBI-status.